Ποιές εταιρίες αφορά το whistleblowing

Στην Ελλάδα αναμένεται να κυρωθεί με νομοθετική πράξη και αφορά νομικές οντότητες του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα με τα κάτωθι χαρακτηριστικά.
Σε κάθε περίπτωση η παρούσα Οδηγία αφορά οντότητες (επιχειρήσεις, Ν.Π.Δ.Δ., οργανισμούς) που απασχολούν περισσότερους από 50 εργαζόμενους και Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού (ή εποπτευόμενες από Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού επιχειρήσεις) με πληθυσμό άνω των 10.000 κατοίκων.

To χρονικό περιθώριο συμμόρφωσης των ιδιωτικών φορέων, εταιρειών και των φορέων του Δημοσίου:

  1. Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με 50 έως 249 εργαζομένους, οφείλουν να συμμορφωθούν με την υποχρέωση θέσπισης εσωτερικού διαύλου αναφοράς, έως την 1η Δεκεμβρίου 2023.
  2.  Επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα με περισσότερους από 249 εργαζόμενους, οφείλουν να συμμορφωθούν με την υποχρέωση αυτή εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου, ο οποίος θα κυρωθεί εντός του Ιανουαρίου του 2022.
  3. Οι φορείς του Δημοσίου τομέα οφείλουν να συμμορφωθούν με την υποχρέωση θέσπισης εσωτερικού διαύλου αναφοράς εντός έξι (6) μηνών από τη δημοσίευση του νόμου.